CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ D'I AM ID SOLUTIONS

 

0. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ0.1 Aquestes condicions generals (les “Condicions Generals”), juntament, en el seu cas, amb les condicions particulars que puguin establir-se (les “Condicions Particulars”), regularan expressament l'accés, utilització i les relacions comercials entre l'usuari (el “Client”) i el punt de venda I AM ID SOLUTIONS (el “Punt de Venda”) a través del qual aquest formalitzi la compra dels productes oferts durant el periode de disponibilitat (els “Productes”) a través de la plataforma de comercialització accessible a l'espai web www.imyourid.com (el “Canal Online”) propietat d'I AM ID SOLUTIONS,  S.L., amb CIF B65833220 i domicili social a Barcelona, Passatge Josep Llovera, número 5, àtic segona. La societat està inscrita  al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43274, Foli 68, Secció 8, H B 422513, I/A 1. 2012-07-10.


0.2 Aquestes Condicions Generals estaran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accesibles a través del Canal Online. I AM ID SOLUTIONS es reserva la facultat de substituir en qualsevol moment tant les Condicions Generals com les Condicions Particulars (les "Noves Condicions"), així com tots aquells avisos legals, directrius i/o reglaments d'us recollits al Canal Online i que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals aquí recollides. El Client estarà subjecte a les Condicions Generals vigents en el moment de realitzar la seva comanda. La seva vigència temporal coincideix amb el temps de la seva exposició, fins el moment en que siguin modificades total o parcialment. Les Noves Condicions seran d'aplicació des del moment en que estiguin a disposició del Client. Es recomana que les Condicions Generals es consultin periòdicament, ja que poden patir modificacions. Sempre que es desitgi, es pot consultar la versió vigent de les citades Condicions a http://www.ImYourID.com


0.3 En cas de contradicció entre els termes i condicions manifestades a les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran sempre les condicions acordades en aquest últim instrument respecte d'aquells termes incompatibles, i tan sols respecte d'aquells Productes sotmesos a les citades condicions específiques.


0.4 A la seu social d'I AM ID SOLUTIONS, S.L. es disposa de Fulls de Reclamacions a disposició del consumidor.


0.5 Qualsevol consulta, suggerència, queixa o reclamació relativa a la venda online dels Productes, pot fer-se a través del nostre Servei d'Atenció al Client:


E-mail: info@ImYourID.com

 

 


1. PARTICIPANTS

 

1.1 Tindran la consideració de “Client” aquells consumidors persones físiques que siguin majors d'edat i disposin de Document Nacional d'Identitat (D.N.I) o Número d'Identificació d'Extrangers (N.I.E) o persones jurídiques que acreditin adequadament la seva condició i acceptin les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars que, en el seu cas, siguin d'aplicació. Queda expressament prohibida la compra de Productes, al Canal Online d'I AM ID SOLUTIONS, per part de menors d'edat, o per usuaris que no compleixin els requisits previstos en les presents Condicions Generals.

 

 

2. ACCÉS i UTILITZACIÓ DEL CANAL ONLINE


2.1 L'accés i us del Canal Online té caràcter lliure i gratuït, reservant-se I AM ID SOLUTIONS la facultat de poder exigir en el futur una contraprestació per això.


2.2 Per a la compra dels Productes a través del Canal Online, I AM ID SOLUTIONS sol·licitarà als usuaris que procedeixin a complimentar el formulari electrònic que en cada moment aparegui al Canal Online seguint les instruccions indicades en el mateix. En aquest procés s'hauran de facilitar, sempre i únicament, dades exactes i verídiques, que quedaran protegides per la LLei de Protecció de Dades.

 

2.3 La realització de comandes des del Canal Online per part d'un menor de edat que falsegi la informació de registre, s'entendrà realitzada sota la supervisió i autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals adquiriran la responsabilitat corresponent, en lloc del citat menor de edat.


2.4 La utilització del Canal Online i/o la contractació de qualsevol dels Productes, suposa l'acceptació com a Client, sense reserves de cap classe, de totes i cada una de les Condicions Generals així com en el seu cas, de les Condicions Particulars que, en el seu cas siguin d'aplicació. Si es decideix no acceptar les presents Condicions Generals, les Condicions Particulars i/o, en el seu cas, les Noves Condicions, haurà d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar el Canal Online. La posada a disposición i l'us del Canal Online per part del Client s'entendrà, en qualsevol cas, supeditada a l'estricte compliment per part d'aquest dels termes recollits en les presents Condicions Generals i en el seu cas, en les Condicions Particulars que resultin d'aplicació.

 


3. INFORMACIÓ I DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES OFERTATS


3.1 Els Productes ofertats al Canal Online, junt amb les seves característiques essencials i preu apareixeran en pantalla. Apart del preu i avans de confirmar la comanda, apareixeran en pantalla el total de les despeses d'enviamnet al domicili del Client. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. El Punt de Venda es reserva el dret a decidir en cada moment, els Productes ofertats als Clients a través del Canal Online. D'aquest modus, el Punt de Venta podrà en qualsevol moment afedir nous Productes als ja existents  al Canal Online, entent-se, sempre que es disposi una altra cosa, que tals nous Productes es regiran per les disposicions a les Condicions Generals en vigor en aquell moment. Igualment, el Punt de Venda es reserva el dret a retirar o deixar d'oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels Productes oferts al Canal Online.


3.2 Totes les comandes i compres realitzades a través del Canal Online estan subjectes a l'efectiva disponibilitat de stock dels Productes.


Si algun dels Productes de la comanda no estigués disponible, el Punt de Venda contactarà amb el client per informar-lo, podent aquest escollir entre rebre la comanda amb els productes disponibles o la cancel·lació de tota la comanda.

 


4. PREUS I DESPESES D'ENVIO


4.1 Els preus dels Productes es mostren sempre en euros i inclouen l'IVA i qualsevol altre impost indirecte que fos d'aplicació, i seran en tot moment els vigents. Si I AM ID SOLUTIONS identifica un error manifest en el preu dels Productes, informarà al Client i aquest tindrà l'opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o, en el seu defecte, cancel·lar-lo.


4.2 El preu del producte no inclou les despeses d'envio. Aquestes despeses corren per compte del Client i s'afegiran al total de l'import dels Productes sel·leccionats. El cost del servei d'entrega contractat vindrà determinat per les condicions i modalitat del servei sel·leccionat. S'informarà al Client degudament dels citats costs, que seran degudament desglossats previament a la realització del pagament avans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de contractació.


4.3 Els preus mostrats al Canal Online són d'aplicació exclusivament als Productes oferts a través del citat Canal i durant el temps que es mantinguin publicats. I AM ID SOLUTIONS es reserva expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. No obstant, en qualsevol cas, s'plicaran les tarifes en vigor indicades en el Canal Online en el moment de la realització de la comanda corresponent.

 


5. PROCÉS DE COMPRA


5.1 Per procedir a la compra de Productes, caldrà afegir el producte desitjat a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, complimentant a tals efectes el formulari de comanda subministrat.

 

5.2 Una vegada efectuada la compra, al Client li serà remesa, a la direcció de correu electrònic indicada a l'efecte pel Client, una confirmació de la compra efectuada, que servirà com a justificant de la operació “Justificant de Compra” que el Client haurà de conservar. Així mateix, el Client podrà sol·licitar l'envio de la corresponent factura en format digital a la direcció de correu electrònic facilitada. La confirmació de comanda i el Justificant de Compra no tindran validesa como factura.


5.3 La compra s'entendrà efectuada en el domicili del Punto de Venda.

 


6. FORMA DE PAGAMENT


6.1 Per procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cada una de les instruccions que es mostrin a la pàgina corresponent del Canal Online. El pagament del preu dels Productes i de les despeses d'envio només podran realitzar-se mitjançant les targetes de crèdit o dèbit o altres formes de pagament que en cada moment s'indiquin en la corresponent pàgina. Els citats mètodes de pagament estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emisores.

Si l'entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel·lada la comanda, i entenent-se no realitzada la compravenda del Producte o Productes sol·licitats. El càrrec del preu dels Productes, dels costs del servei d'envio –en el seu cas-, així com de qualsevol impost que resulti d'aplicació, es farà en el moment de formalitzar la comanda.


6.2 Com a sistema de pagament electrònic, I AM ID SOLUTIONS té instal·lada una pasarela de pagament de comerç electrònic. Todes les dades proporcionades a I AM ID SOLUTIONS a aquests efectes són encriptats per garantir la màxima seguretat d'aquests. S'allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol "Secure Socket Layer". En cap cas s'emagatzemaran les dades proporcionades pels Clientes a través de la pasarela de pagament, i únicament es conservaran mentres s'efectua la compra, es realitza el pagament i fins haver transcorregut el periode de desistimento.

 


7. RECOLLIDA I ENTREGA DELS PRODUCTES


7.1 Els Productes adquirits a través del Canal Online d'I AM ID SOLUTIONS seran enviats a la direcció postal que s'indiqui en el formulari de comanda, no podent aquesta correspondre a un apartat de correus o llocs públics, tals como la via pública, places, estacions, aeroports o d'altres similars.


7.2 L'entrega al domicili, a la Península, es realitzarà, en general, entre 7 i 15 dies laborables a partir de la confirmació de la comanda, a la direcció postal que s'hagi inclòs a les dades de la comanda, i no superant el plaç màxim de 30 dies, des de confirmació de la compra, excepte causa de força major. En el cas d'envios fora de la Península, l'entrega es realitzarà, en general, entre 7 i 25 dies laborables a partir de la confirmació de la comanda, a la direcció postal que s'hagi inclòs a les dades de la comanda, i no superant el plaç màxim de 30 dies, des de confirmació de la compra, excepte causa de força major. El Comprovant de Compra serà remès junt amb el Producte o Productes.

 

8. DESISTIMENT DE LES COMANDES


El Client té reconegut el dret de desistiment de la compra efectuada a través del Canal Online, i per tant, si no queda satisfet, i sempre que la pròpia naturalesa del bé adquirit ho permeti, podrà retornar el Product en un plaç màxim de sete (7) dies naturals a contar des de l'entrega de la comanda a la direcció que s'hagi indicat.


La devolució del Producte es podrà realitzar a través del Servei d'Atenció al Client, on s'indicaran els passos a seguir.


La devolució de l'import de la compra, quan procedeixi, es realitzará a través del mateix mitjà de pagament amb el que el Producte es va adquirir, descomptant-se els costs dels transports i de devolució que correran a càrrec del client.


Queden exclosos del dret de desistiment aquells casos en que la causa de devolució sigui per motius exclusivament imputables al client.


En tot cas, als efectes de fer us del dret de desistiment, es imprescindible que els Productes estiguin en perfecte estat. Els productes hauran de retornar-se als embalatges originals junt amb la factura. Avans de retornar el Product, el Client ha d'assegurar-se que aquest es troba degudament protegit i precintat perque no pateixi cap dany durant el transport.


Si el producte fos defectuos, I AM ID SOLUTIONS es responsabilitzarà sempre que sigui possible y realitzarà la substitució del producto, sense cap cost pel Client. En caso que per motius de disponibilitat no es pogués realitzar la substitució del producte, es realitzarà la devolució íntegra de la compra.

 


9. GARANTIES


Quan el Producte o Productes adquirits presentin una falta de conformitat per no correspondre's amb les característiques ofertades, presentin defectes que impedeixin la normal utilització d'acord a la seva naturalesa, o no ofereixin les prestacions descrites pel mateix, el Client tindrà dret al sanejament del bé adquirit en un plaç de dos anys a partir de la compra i en les condicions i amb els mitjans de prova regulats en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sense prejudici de les facultats d'I AM ID SOLUTIONS de comprovar la veracitat dels defectes, el seu origen i el moment de la seva aparició. En tot cas, el Client haurà de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client en el plaç màxim de dos mesos desde la constatació del defecte, havent d'informar de la natura del problema, el moment i les condicions de la seva aparició. Així mateix, el Client té dret al sanejament del bé seguint les regles de l'article 118 i següents del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En tot cas s'aplicarà la normativa que sobre garantia de venda de bens de consum estableixi la legislació aplicable.

 


10. SERVEI POSVENDA I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS


I AM ID SOLUTIONS no pot garantir la continuitat tècnica del Canal Online, l'absència d'errors o interrupcions del servei ni que el Canal Online estigui disponible o accessible el cent per cent del temps. Tampoc pot garantir l'absència de virus o altres components danyins en el Canal Online o en el servidor des del que es subministra.

 

11. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS


Tota la informació proporcionada al llarg del procéso de contratació serà amagatzemada per I AM ID SOLUTIONS, S.L., en la seva qualitat de gestor del Canal Online, i encarregat de tractament de les dades de la comanda per compta del Punto de Venda. Les dades així recollides seran cedides a l'empresa de transport y logística encarregada de fer la entrega de l'artícle adquirit a través de la pàgina web www.ImYourID.com i qualsevol altre operador que intervingui en el procés de compra i entrega, als únics efectes del compliment del contracte o contractes amb el client i les relacions derivades d'aquestes. El tractament de les dades personals per part d'I AM ID SOLUTIONS, així com qualsevol altre informació sol·licitada per l'accés i us del Canal Online, es regirà pel que s'ha disposat a la Política de Privacitat de la Web http://www.ImYourID.com.

 

12. GENERALITATS


Les presents condicions han sigut exposades amb la deguda antel·lació, de conformitat amb la legislació vigent. Igualment, I AM ID SOLUTIONS posa a la seva disposició les presents Condicions de Compra, de forma que poden ser amagatzemades i reproduides, complint així amb el deure legal d'informació previa.


I AM ID SOLUTIONS es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Canal Online, les funcionalitats de la mateixa i/o els continguts que en aquesta s'hi incorporin. Així, s'accepta expressament que en qualsevol moment I AM ID SOLUTIONS pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar l'accés i/o us del Canal Online, sense que I AM ID SOLUTIONS sigui responsable per això.


En caso que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions de Compra fossin considerades nules o inaplicables, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nulitat o inaplicació no afectarà a les restants disposicions. En tal cas, la clàusula o clàusules afectades seran substituides per una altra o altres que tinguin els efectes més semblants als de les substituides.

 


13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT


La web és operada i controlada per I AM ID Solutions desde les seves oficines a Espanya. Conseqüentment, totes les qüestions que poguessin derivar-se de l'accés i/o us de la mateixa s'entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, I AM ID Solutions i l'usuari es sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre via, als Jutjats i Tribunals competents al Regne d'Espanya.

Les presents Condicions han sigut elaborades de conformitat amb l'establert a la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Clientes i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial Decret-Llei 14/1999 reguladora de la Firma Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

Les marques i imatges que apareixen en aquesta web són propietat exclusiva d'I AM ID SOLUTIONS, S.L.. L'accés no implica en cap cas llicència alguna per a la seva reproducció i/o distribució, prohibides sense previ i exprés consentiment d'I AM ID SOLUTIONS, S.L..

El copyright del material contingut en aquesta pàgina web és propietat d'I AM ID SOLUTIONS, S.L. i no pot ser utilitzat excepte previ i exprés consentimento d'aquest.